Current Team Members

 • Ke Ma [Tenure-track Assistant Professor]
 • Zhiyong Yang [Post-doc Fellow]
 • Yangbangyan Jiang [Post-doc Fellow]
 • Zitai Wang
 • Shilong Bao
 • Peisong Wen
 • Zongsheng Cao
 • Zhipeng Yu
 • Huiyang Shao
 • Peifeng Gao
 • Wenxin Ni
 • Yuchen Sun
 • Siran Dai
 • Junwei He
 • Yijia Wang
 • Yuchen Cao

Alumni

 • Ke Ma [2019 Ph.D.]
 • Zhiyong Yang [2021 Ph.D.]
 • Yangbangyan Jiang [2023 Ph.D.]
 • Zuyao Chen [2020 Master]
 • Zhaopeng Li [2021 Master]
 • Qianxiu Hao [2022 Master]
 • Wenzheng Hou [2023 Master]
 • Junyu Chen [2023 Master]
 • Yunrui Zhao [2023 Master]